Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder leverancer foretaget af Scanpotec ApS, Centervej 26, DK-4180 Sorø, CVR-nr. 42199575 (herefter Scanpotec).

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Scanpotec alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1) Levering

Solgte varer og leverancer leveres som udgangspunkt altid ex. works (EXW) i henhold til Incoterms 2020 fra Scanpotecs adresse i Danmark.

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Køber sørger selv for forsikring vedrørende transport og tegnes kun af Scanpotec, såfremt dette er skriftligt aftalt.

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. Specialfremstillede og / eller kundetilrettede varer, kan ikke returneres. Kun ubrugte og ubeskadigede varer kan returneres. Returvarer skal fremsendes i original og ubeskadiget emballage. Såfremt varer konstateres mangelfuldt emballeret, forbeholder Scanpotec sig ret til uden videre at returnere varen, og frasige sig yderligere garantiforpligtelser overfor køber. Fragtomkostninger for returvarer afholdes for egen regning.

2) Tilbud, ordre og accept.

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Scanpotec, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse, og mundtlige tilsagn er ikke gældende.

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Tilbud fra Scanpotec, der udtrykkeligt er bindende, bortfalder efter maksimalt 30 dage, medmindre andet er oplyst i tilbuddet.

3) Scanpotecs ydelse.

Scanpotecs ydelse og leverance omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede leverancer og varer, og Scanpotec forpligter sig til på de i nærværende vilkår, betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god håndværksmæssig kvalitet.

Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver Scanpotecs ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand. Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

4) Pris.

Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af råvare- og materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges Scanpotec omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.

5) Betalingsvilkår.

Betalingen for leverancen forfalder 30 dage fra købsdato, eller henhold til den til enhver aftalte betalingsaftale.

Hvis betaling ikke sker på forfaldstidspunktet, vil der blive beregnet en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Alle priser opgivet i tilbuddet er ekskl. moms og ekskl. eventuelle afgifter af enhver art.

6) Ejendomsforbehold

Scanpotec bevarer ejendomsretten på alle leverancer, varer mv. indtil hele betalingen for leverancen har fundet sted.

7) Leveringstid.

Medmindre andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Scanpotec har mulighed for og kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: I) Ved ændringer af ordren, som kræves af køber, II) Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre af tredje part, III) I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt. 14, IV) I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentligt pålæg.

For ovennævnte punkter, med undtagelse af force majeure, forbeholder Scanpotec sig ret til regulering af den aftalte leverancepris i overensstemmelse de opståede omkostninger Scanpotec bliver påført.

8) Forsinkelse.

Forsinkes leverancen væsentligt og er Scanpotec ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jfr. punkt 7, er køber ved skriftlig meddelelse til Scanpotec berettiget til at hæve aftalen, under den forudsætning at det medfører væsentlige dokumenterbare ulemper. Hvis forsinkelsen kun omfatter en del af den samlede leverancen, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af leverancen.

Hvis leverancen omfatter produkter som ikke er gængse lagervarer, men produkter som er bestilt efter købers anvisninger eller specifikationer, kan køber alene hæve købet, hvis Scanpotec har mulighed for at annullere bestillingen hos producenten. Eventuelle omkostninger i den forbindelse vil blive pålagt køber til retmæssig betaling.

Medmindre andet er aftalt, så påtager Scanpotec sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelses-beføjelser.

9) Fordringshavermora.

Hvis ikke køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet har afhente produkterne eller give instruktioner om forsendelse, er Scanpotec berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring og maksimalt 45 dage efter leveringstidspunktet at afhente varerne, er Scanpotec – også i tilfælde, hvor produkterne er fremstillet efter købers anvisninger eller specifikation – berettiget til at sælge bedst muligt for købers regning.

10) Mangelansvar

Scanpotec yder lovpligtigt mangelansvar gælder i 12 måneder, regnet fra det solgte leveringstidspunkt, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Scanpotecs mangelansvar er begrænset til følgende:

Indenfor den ovenfor nævnte periode forpligter Scanpotec sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter Scanpotecs valg.

Scanpotecs ovenfor anførte afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse omfatter således alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med Scanpotecs aftalte forpligtelse. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, overtidsbetaling, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således Scanpotec uvedkommende. Scanpotec forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af producenten leverede forskrifter. Scanpotecs forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med leverancen benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af Scanpotec. Herudover påtager Scanpotec sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.

Scanpotec tager intet ansvar i nogen henseende for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand. Scanpotec påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v., herunder også projektering eller bidrag hertil, og i det omfang dette er dækket af Scanpotec ansvarsforsikring.

11) Genanvendelig emballage

Scanpotec forbeholder sig retten til at fakturere køber for genanvendelig emballage (herunder EUR paller, plastic EUR paller, plastic Big-bokse og plastickasser) i det omfang, køber ikke returnerer eller ombytter sådan emballage.

12) Produktansvar og ansvarsbegrænsning.

Scanpotec er kun ansvarlig for personskade, hvis der kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Scanpotec eller andre, som Scanpotec har ansvaret for.

For produktansvar hæfter Scanpotec alene for skade på personer i henhold til de til enhver tid gældende retsregler herom.

For skade på købers eller tredjemands ting, som ikke er omfattet af et lovgivningsmæssigt ansvar efter produktansvarsloven, fraskriver Scanpotec sig ethvert ansvar for produktansvar, herunder således at Scanpotec i intet tilfælde er ansvarlig for nogle typer indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Scanpotec fraskriver sig al ansvar, hvis produktet/leverancen ikke er behandlet i henhold til producentens anvisninger.

Erstatninger for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. Scanpotec er på samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige

kr. 10.000.000,- (skriver: timillionkroner) inkl. renter og omkostninger pr. skade. I den udstrækning at Scanpotec måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Scanpotec skadesløs i samme omfang, som Scanpotecs ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Scanpotec og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

13) Reklamationspligt.

Enhver risiko for leverancen overgår til køber på tidspunktet for levering. Ethvert krav vedrørende kvalitet eller kvantitet vedrørende leverancen/produkter skal fremsendes til Scanpotec uden ugrundet ophold. Køber kan ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække Scanpotecs omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet eller der i øvrigt er tale om mangler som Scanpotec ikke hæfter for.

14) Force majeure.

Scanpotec er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalevilkåret samt leverancen som skyldes force majeure, krig, pandemier, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller import forbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Scanpotecs kontrol, og som kan forsinke eller hindre produktionen og leveringen af det aftalte. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel Scanpotec som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

15) Tvister og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter Scanpotecs valg.

I tilfælde, hvor Scanpotec vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificeret vedrørende tvistens genstand.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Navn *
Email *

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, accepterer du vores privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.